Dokumenty ucznia

Legitymacja szkolna ucznia

Rodzice zainteresowani wyrobieniem legitymacji szkolnej ucznia (dla osób posiadających adres w Polsce) proszeni są o wypełnienie odpowiedniego wniosku oraz złożenie dokumentacji u opiekuna klasy.

Prosimy o składanie wniosków w 2 terminach:

- do 30 września lub

- do 10 marca

Wnioski należy wypełnić drukowanymi literami, miesiąc urodzenia - słownie.

Wniosek do pobrania poniżej w załączniku.

 

Świadectwa szkolne

 

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

 

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

 

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,

 

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon wniosek_legitymacja_2015.pdf194.81 KB