Akty prawne

Poniżej w załącznikach zamieszczono następujące akty prawne:  

  • Statut SPK wraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (Rozdział 9)
  • Ramy programowe kształcenia uzupełniajączgo
  • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
  • Regulamin Rady Pedagogicznej SPK
  • Regulamin Rady Rodziców SPK
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego